Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. NCL ønsker loven velkommen og er positive til lovverket som fremmer menneskerettigheter og trygge arbeidsforhold.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet som krever åpenhet i hvordan selskapet håndterer de aktuelle temaene. Dette innebærer at alle kan be om innsyn og redegjørelse av arbeidet med menneskerettigheter og riktige arbeidsforhold i alle berørte parter hos virksomheten.For å kontakte oss om dette kan du sende mail til aapenhetsloven@ncl.no  Loven har som utgangspunkt at du kan forvente svar i løpet av tre uker.

NCL opererer containerskip i Nord-Europa, mellom Norge og Tyskland/Nederland, hvor det er gjort en risikokartlegging av de viktigste berørte områdene herunder bransjemessig risiko og geografisk risiko i tillegg til arbeidet som gjøres ved valg av den enkelte leverandør og ved revisjon av utvalgte leverandører.

Utdrag fra de viktigste områdene som er kartlagt:

Havner

NCL har anløp i havner i Norge, Tyskland og Nederland hvor alle landene rangerer i toppen av menneskerettighetsindekser. Ansatte i havnene har sterke fagforeninger som ivaretar den enkeltes rettigheter og følger nøye opp hvis det skulle være brudd på rutiner, arbeidstider og sikkerhet.

Den største risikoene er vurdert å være arbeidsulykker, og sikkerhet er første prioritet, både for havnene og for NCL. NCL har et systematisk QA og HMS arbeid, og er sertifisert i henhold til ISO 9001.

Skip

NCL eier ingen egne skip, men leier skip på time charter. Skipenes kapteiner er normalt ansatt i NCL-gruppen og øvrig mannskap er ansatt gjennom skipseier. NCL har krav om om at samtlige skip er «ITF fittet». The International Transport Workers' Federation (ITF) er en internasjonal fagforening for arbeidstakere i transportindustrien og det er 670 ulike fagforeninger tilknyttet IFT. Noen av hovedpunktene til IFT er å fremme menneskerettighetene, unngå sosial dumping og ivareta interessene til crew om bord.

Veien videre

Videre forplikter NCL seg til å fortsette arbeidet for å fremme menneskerettighetene i virksomheten, bekjempe korrupsjon og sørge for trygge og sikre arbeidsplasser. NCL gjennomfører årlige revisjoner av leverandører hvor temaer som sikkerhet, menneskerettigheter og risiko er sentrale tema.

NCL er alltid forpliktet til å opprettholde lover, standarder og retningslinjer og har et utbygd kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001.

Oppfølging av eventuelle hendelser der menneskerettighetsbrudd blir avdekket vil bli tett oppfulgt av de instanser dette faller under.

Eksterne henvendelser håndteres av NCL via eposten aapenhetsloven@ncl.no